Administratorem Twoich danych osobowych jest:
MASTER Szkoła Języków Obcych. Biuro Tłumaczeń. Agnieszka Burnus-Rychlewska

Andrzeja Wajdy 6/5 42-500 Będzin

NIP: 629-142-49-59   

REGON: 273642215

Adres korespondencyjny: ul. Bruzdowa 119 L, 02-991 Warszawa

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w.w ustawy).

Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia, Pani/Pana identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej oraz ew. odesłania nieodebranych dokumentów. Te dane zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pani/Pana, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Mogą być one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W przypadku niektórych tłumaczeń Państwa dane oraz dokumenty mogą zostać ujawnione innym administratorom (innym firmom specjalizującym się w tłumaczeniach - podwykonawcom). W takim przypadku poinformujemy Panią/Pana o tym, Państwa dane zostaną przez nas usunięte, a obowiązek informacyjny przejdzie na innego administratora.

W przypadku, gdy życzycie sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Panią/Pana taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do Pani/Pana danych,
  • dostarczenia Pani/Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • sprostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Macie Państwo prawo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.